اعداد

لاویان

خروج

پيدايش

روت

داوران

یوشع

تثنیه

دوم پادشاهان

اول پادشاهان

دوم سموئيل

اول سموئيل

نحیما

عزرا

دوم تواریخ

اول تواریخ

امثال,جامعه,غزلها

مزامیر

کتاب ایوب

استر

حزقیال

سوگنامه ارمیا

ارمیا

اشعیا

عاموس

یوئیل

هوشع

دانیال

ناحوم, حبقوق

میکا

یونس

عوبديا

مکاشفة يوحنا

صفنيا, حجای, زکريا, ملاکی